เรียกดูรายการ (1 total)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2