เรียกดูรายการ (1 total)

02001761.jpg
บทพระราชนิพนธ์บทละครรำ เรื่องศกุนตลา รัชกาลที่ 6 ทรงถอดความจากต้นฉบับภาษาฮินดี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2