เรียกดูรายการ (65 total)

พิมพ์แจกในงานฌปนกิจศพ หม่อมปุ่น เทวกุล ณอยุธยา เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า พระบรมราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ…
พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 16…
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมช่วงรัชกาลที่ 5
พิมพ์แจกในการฌาปนกิจศพ นางหรุ่น ณ เชิงบรมบรรพต วัดสระเกษ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2477
91.pdf
ทรงพิมพ์เพื่อเป็นมิตรพลีในงานสมายุมงคลครบ 5 รอบ วันที่ 3 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2502

book27.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงถวิล ธรรมศักดิ์มนตรี ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม…

book26.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจก…

พิมพ์แจกในงานปลงศพ พระศิริไอสวรรย์ (พร รังควร) ปีมแมเอกศก พ.ศ. 2462
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2