เรียกดูรายการ (9 total)

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีโปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมช่วงรัชกาลที่ 5
153.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายไพบูลย์(เม่งอู๋) โปตะวณิช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม…

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยทั้งหมด 5 เรื่อง 1. สวัศดิรักษา 2.บัญติ์พระร่วง 3.ภาลีสอนน้อง…
B_886_บทดอกสร้อยสุภาษิต (ประกอบภาพสอดสีทุกบท)_600_1.pdf
หนังสือสอนอ่านจินตกระวีนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ โปรดให้พิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่
CCF11042558_00000.jpg
พิมพ์แจกในงานศพนางเคลื่อน ดาราสม ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม 27 กันยายน 2486

CCF10042558_00000.jpg
ขุนจุลจิรสมบัติ(เจือ จุลละเกศ), นางราชปริญญา
(เครือวัลย์ อิศรภักดี), นายร้อยตรีมงคล…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2