เรียกดูรายการ (17 total)

กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระศรีอยุธยา…
ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิาร.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร…
พระพุทธรูป และพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกาญจนสิงหาศน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
เรื่อง วัดชนะสงคราม.pdf
พิมพ์ชำร่วยในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดชนะสงคราม พระนคร 22 ตุลาคม 2506
ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์ถวานพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร…
ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดชุมพลนิกายาราม วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน…
ประวัติวัดสังข์กระจาย.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดสังข์กระจาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
ตำนานพระอารามหลวง.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2