เรียกดูรายการ (17 total)

ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดชุมพลนิกายาราม วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน…
ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์ถวานพระภิกษุและสามเณรซึ่งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร…
เรื่อง วัดชนะสงคราม.pdf
พิมพ์ชำร่วยในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดชนะสงคราม พระนคร 22 ตุลาคม 2506
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดกาญจนสิงหาศน์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
พระพุทธรูป และพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf
ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิาร.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร…
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระศรีอยุธยา…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2