เรียกดูรายการ (1 total)

book54.pdf
โปรดให้พิมพ์ในงานถวายผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ณ วัดสุวรรณดาราราม…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2