เรียกดูรายการ (1 total)

phaboromsop.pdf
พิมพ์แจกในงานศพ อำมาตย์เอกพระยาทวาราวดีภิบาล (แจ่ม โรจนวิภาต) จางวางกรุงเก่า ปีมโรงอัฐศก…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2