เรียกดูรายการ (22 total)

ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค.pdf
พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ทรงพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 2.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 3.pdf
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าน…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 5.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาประพันธรำไพ (เจ๊ก จาติกรัตน์) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2477
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 8.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ คุณหญิง วลี รักษาเทพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ณ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 7.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช วันที่ 2…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 9.pdf
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 11.compressed.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงเผาศพ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ วัดประทุมวราราม เมื่อวันที่ 11…
ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตและพระบรมราโชวาท.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุพระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2