เรียกดูรายการ (22 total)

ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตและพระบรมราโชวาท.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุพระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)…
ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานพลิงศพ หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.…

พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 8.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ คุณหญิง วลี รักษาเทพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ณ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 7.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช วันที่ 2…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 9.pdf
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 11.compressed.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงเผาศพ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ วัดประทุมวราราม เมื่อวันที่ 11…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 12.pdf
เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14.compressed.pdf
โอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 15.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ณ วัดยานนาวา…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2