เรียกดูรายการ (22 total)

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 12.pdf
เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน…
ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานพลิงศพ หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.…

ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตและพระบรมราโชวาท.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุพระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 11.compressed.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงเผาศพ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ วัดประทุมวราราม เมื่อวันที่ 11…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 9.pdf
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 7.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช วันที่ 2…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 8.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ คุณหญิง วลี รักษาเทพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ณ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 5.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาประพันธรำไพ (เจ๊ก จาติกรัตน์) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2477
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 3.pdf
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าน…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 2.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2