เรียกดูรายการ (22 total)

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 16.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เมื่อวันที่ 15…
พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของ ร.5 เมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งแรก.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจาฟ้าสุทธาทิพยรัตน…
พระราชนิพนธ์บทระบำตลก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุครบ 60 ทัศ ของเจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชชกาลที่…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 1.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 20.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมเอิบ ท.จ.ว. ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ส. 2487 นะ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 19.compressed.pdf
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ สมเด็จพระราชปิตุฉา…
พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 15.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ณ วัดยานนาวา…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14.compressed.pdf
โอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2