เรียกดูรายการ (24 total)

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 16.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เมื่อวันที่ 15…
คำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
64516.pdf
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
จดหมายเหตุ เสด็จ ประพาศ ยุโรป ร.ศ. 116.pdf
พระราชหัตถเลขาในร.5 เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู.PDF
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงารพระศพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ…
พระราชนิพนธ์บทระบำตลก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุครบ 60 ทัศ ของเจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชชกาลที่…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 1.pdf
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 20.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมเอิบ ท.จ.ว. ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ส. 2487 นะ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2