เรียกดูรายการ (2 total)

เรื่องเที่ยวชะวา คำฉันท์ (1).pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจเด็กชายวัฑฒนีย์ อมร ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2481

เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3.pdf
พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาโปรดให้ตีพิมพ์ในงานฉลองพระชันษาครบ 4 รอบปี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2