เรียกดูรายการ (4 total)

Preserved and Manuscripts.mp4
รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์และรักษาเอกสารโบราณ” วิทยากรโดยนายจุง…
ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน.pdf
ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย.pdf
คู่มือความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2