เรียกดูรายการ (6007 total)

ที่ระลึก ในการพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงพิพิธวิรัชการ (เทียน นาคะประทีป)…
พิมพ์แจกในงานฌปนกิจศพ หม่อมปุ่น เทวกุล ณอยุธยา เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า พระบรมราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ…
พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 16…
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
พระอภัยมณีฉะบับหลวง คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 2 พร้อมด้วยคำอธิบายเรื่องพระอภัยมณี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2