เรียกดูรายการ (6007 total)

โคลงรามเกียรติ์ จารึกที่ศิลาสลักเป็นภาพรามเกียรติ์ ที่พนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพร
พิมพ์แจกในงานฌปนกิจศพ หม่อมปุ่น เทวกุล ณอยุธยา เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า พระบรมราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ…
พิมพ์ในงานพระศพ สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ครบปัญญาสมวาร ณวันที่ 16…
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2