เรียกดูรายการ (95 total)

sunthorn_phu_7.pdf
- ประวัติสุนทรภู่ พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
- นิราศเมืองแกลง…
sunthorn_phu_25.pdf
sunthorn_phu_24.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่ 19 มิถุนายน -…
sunthorn_phu_17.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อร่วมโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่ พุทธศักราช 2529
sunthorn_phu_6.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนยรรยงกิจจากร (ยง (อนุบรรยงก์)…
sunthorn_phu_4_prarapai_31-35.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางมนัศมานิต (ชรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา) ณ…
sunthorn_phu_3.pdf
สมาคมประมงปราณ และนางลุ้ย เทียมเพชร พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเล็ก…
sunthorn_phu_1.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (เจียม ศุภลักษณ์ศึกษากร) ณ…
โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์ของสุนทรภู่…
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2