เรียกดูรายการ (1 total)

47.pdf
พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรซึ่งมาเยี่ยมหอพระสมุดฯ เมื่อเข้าพรรษา ปีชวด พ.ศ.2467

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2