เรียกดูรายการ (18 total)

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
จดหมายเหตุ เสด็จ ประพาศ ยุโรป ร.ศ. 116.pdf
ตำนานหอพระสมุด.pdf
พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการ แลเจ้าพนักงานห้องสมุด…
คุณหญิงเชาวนานุสถิติ (หลี อินทุเกด) พร้อมด้วยพี่น้อง พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางทับทิม…
นิมิตรเบ็ตเตล็ด.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์…
บทลครเรื่องพระลอนนรลักษณ์.pdf
แจกในการกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์เอก พระยาไชยยศสมบัติ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ…
บัญชีหนังสือมีขายในห้องทะเบียนราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2474.pdf
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัย.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสรรพกิจปรีชา (ชื่น โชติกเสถียร) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า.compressed.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส…
ปัณหาขัดข้อง.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยยาศรีสุริโยภาส
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2