เรียกดูรายการ (18 total)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัย.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสรรพกิจปรีชา (ชื่น โชติกเสถียร) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า.compressed.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส…
สุภาษิตขงจู๊ กับ เรื่องนางเคงเกียงสอนบุตร.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป เมื่อวันที่ 27…
เยาวพจน์ ตอน ๖.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานกรมคลัง ณวัดหิรัญรูจี วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2479
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล.pdf
พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาพลเทพฯพิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 8 พฤศภาคม พ.ศ. 2465
จดหมายเหตุ เสด็จ ประพาศ ยุโรป ร.ศ. 116.pdf
ok_โคลงเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2).pdf
แจกในการพระกฐินพระราชทาน จางวางโท หม่อมเจ้าชัชวลิต เลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก…
บทลครเรื่องพระลอนนรลักษณ์.pdf
แจกในการกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์เอก พระยาไชยยศสมบัติ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ…
ตำนานหอพระสมุด.pdf
พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการ แลเจ้าพนักงานห้องสมุด…
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2