เรียกดูรายการ (18 total)

คุณหญิงเชาวนานุสถิติ (หลี อินทุเกด) พร้อมด้วยพี่น้อง พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางทับทิม…
เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร สุนทรภู่แต่งถวายในรัชกาลที่ 4 แล…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมช่วงรัชกาลที่ 5
ปัณหาขัดข้อง.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยยาศรีสุริโยภาส
นิมิตรเบ็ตเตล็ด.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์…
64516.pdf
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
ok_โคลงเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2).pdf
แจกในการพระกฐินพระราชทาน จางวางโท หม่อมเจ้าชัชวลิต เลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก…
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล.pdf
พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาพลเทพฯพิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 8 พฤศภาคม พ.ศ. 2465
ok_สมุดมัคคุเทศ นำเที่ยวหอพระสมุดและพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2