เรียกดูรายการ (75 total)

บทละคอนนอก เรื่องคาวี.pdf
พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2
บทลครเรื่องพระลอนนรลักษณ์.pdf
แจกในการกฐินพระราชทาน มหาอำมาตย์เอก พระยาไชยยศสมบัติ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ…
ตำนานพระอารามหลวง.pdf
ตำนานหอพระสมุด.pdf
พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการ แลเจ้าพนักงานห้องสมุด…
CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

พิมพ์แจกในงานปลงศพ พระยาอภัยพิพิธ (สุ่น สาตราภัย) ยิ้มแสง พ.ศ. 2461

ตำราพระโอสถพระนารายณ์.pdf
สมเด็จพระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี โปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานศพพระยาแพทยพงษา…

2558-03-26 10-01-05_1.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…
2465_40.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระตำรวจเอกพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับศพคุณหญิงเชย…
พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมแช่ม สุประดิษฐ ณกรุงเทพ ในพระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2