เรียกดูรายการ (4 total)

1-53.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา)…
1-53.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายันห์อิศรเสนา)
ณวัดเทพศิรินทราวาส
รานงารเรื่องศาลชำระความเมืองพม่า.pdf
เรียบเรียงเมื่อยังเปนพระสฤษดิพจนกร ไปสืบราชการในเมืองพม่า เมื่อ พ.ศ. 2436
พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2