เรียกดูรายการ (13 total)

พระสงฆ์สามเณรวัดกันมาตุยาราม…

book91.pdf
นางเนื่อง อิ่มสมบัติ พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในการทอดกฐิน ณ วัดหนองหล่าย จังหวัดลำปาง…

book89.pdf
โดยเสด็จพระราชกุศลในการเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร…

book86.pdf
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…

book78.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกหม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ ณ…

book68.pdf
มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นธรรมานุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระมหารัชชมังคลาจารย์…

book54.pdf
โปรดให้พิมพ์ในงานถวายผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ณ วัดสุวรรณดาราราม…

book83.pdf

book71.pdf
คณะศิษย์ใหม่พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ แด่ผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหาร และพระเจ้าตานหลวง…

book69.pdf
มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษาบริบูรณ์…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2