เรียกดูรายการ (124 total)

2-1.pdf
ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ ณ วัดนรนารถสุทริกา
ราม
กระแสพระดำรัสของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.pdf
กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.pdf
ทรงตอบคำถวายพระพรของนักเรียนไทยที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2473
การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทสกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2482
CCF06102558_00000.jpg
พิมพ์แจกในการฌาปนกจิศพ นางบุญ สาหร่ายกาญจน์(มารดา) ณ วัดนรนารถสุนทริการาม วันที่ 7…
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4.pdf
14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2496
พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย อธิบดีกรมศิลปากร แถลงในวันคล้ายวันเกิดของกรมศิลปากร 3 พฤษภาคม 2494
ความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยพุทธกาล นายกี อยู่โพธิ์ เรียบเรียง.pdf
นายปพาฬ บุญ-หลง พิมพ์เป็นสักการในงานศพ นายเสียง พนมยงค์ บิดาหลวงประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 2…
book72.pdf
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

คำชี้แจงของกรมศิลปากร เรื่องการใช้เพลงเกียรติยศ.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2