เรียกดูรายการ (124 total)

แสดงปาฐกถา ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2511

พิมพ์เป็นอภินันทนาการแด่ พณฯท่านจอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี…

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระชันษาครบ 5 รอบ 26 กันยายน 2511

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511

2-1.pdf
ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ ณ วัดนรนารถสุทริกา
ราม
ให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าพ้าวไลยอลงกรณ์…
1-69.pdf
พิมพ์ในงานฉลองพระพุทธสิหิงค์
1-48.pdf
ให้แก่ครูและนักเรียนศิลปากรแผนนาฏดุริยางค์ในวันไหว้ครูประจำปี
1-34.pdf
ในประชุมข้าหลวงประจำจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักรณหอประชุมศิลปากร
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2