เรียกดูรายการ (5 total)

59.pdf
สมโภชสุพรรณปัฏ สมเด็จพระวันรัต วัดเชตุพน สังฆมนตรีว่าการองค์การเผยแพร่ 28 - 29 มีนาคม 2505

พระพุทธรูปศิลาขาว สมัยทวารวดี.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เป็นพุทธบูชาในโอกาส ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี…
ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์.pdf
พร้อมด้วยบันทึกสอบทาน…
กลอนเพลงยาว.pdf
พิมพ์ชำร่วยในการทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดเทพธิดาราม 6 พฤศจิกายน 2507
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2