เรียกดูรายการ (32 total)

02005283.jpg
"ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน…
02005917.jpg
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling…
02006219.jpg
พลศาสตร์อัคคีภัยมีเนื้อหา8 บท เริ่มจาก บทนำเกี่ยวกับไฟและพื้นฐานทางวิศวกรรมป้องกัน…
02005917.jpg
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling…
02006220.jpg
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานจากหลายรายวิชา…
02006282.jpg
02006722.jpg
หนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการหมักเอทานอล…
02006830.jpg
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน” มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ได้แก่ …
02006418.jpg
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป…
02005281.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2