เรียกดูรายการ (32 total)

02006722.jpg
หนังสือ กระบวนการผลิตเอทานอลจากโมลาส เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการหมักเอทานอล…
02006723.jpg
การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน …
02005281.jpg
02005917.jpg
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling…
02005917.jpg
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโดยนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling…
02006421.jpg
"การโน้มน้าวใจเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง…
02005283.jpg
"ชายฝั่งของประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะอย่างหนักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน…
02006418.jpg
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป…
02007593.jpg
02006275.jpg
ารเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้น ภาคปฏิบัติการ (Laboratory)…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2