เรียกดูรายการ (32 total)

02007683.jpg
หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก…
02007603.jpg
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865 - 1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง - สงครามโลกครั้งที่ 2 …
02007602.jpg
เนื้อหาเกี่ยกวับ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ยุคหลังสงครามกลางเมือง - สงครามโลกครั้งที่ 2…
02007593.jpg
02001735.jpg
อินเดีย : อินเดีย-ปัจจุบัน เป็นตำราที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดีย…
02006840.jpg
ศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์…
02006723.jpg
การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน …
02006223.jpg
การประชาสัมพันธ์…
02006842.jpg
02006421.jpg
"การโน้มน้าวใจเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2