เรียกดูรายการ (3 total)

JMS 36(2) 2019 (Full).pdf
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2