เรียกดูรายการ (107 total)

2558-03-20 12-27-13_0382.jpg
เจ้าจอมมารดาอ่อน รัชกาลที่ 5 พิมพ์ในงานพระราชทาเพลิงพระศพ พระเจ้าพี่นางเธอ…
8.PDF
2558-04-04 12-17-50_1483.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล ณ…
2558-03-19 12-03-59_0028.jpg
พิมพ์ในงานพระบรมราชานุสรณ์
2558-04-03 12-22-10_1367.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี)
2558-04-02 09-00-56_1139.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
scan0001.jpg
CCF03102558_00000.jpg
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ณ…
CCF06102558_00001.jpg
พิมพ์แจกในคราวรับพระราชทานสมณศักดิ์ ของพระธรรมฐิติญาณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑
CCF06102558_00001.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวิวิธสุรการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2