เรียกดูรายการ (225 total)

ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในงานฉลองครบ 20 ปี ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ วันที่ 6 มีนาคม…
2457_11.jpg
พิมพ์แจกในการศพพระยาโชติกราชเศรษฐี (ฮวด โชติกะพุกกณะ)
2463_28.jpg
พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมหลวงหญิงปก มาลากุล ณ กรุงเทพ ธิดาเจ้าพระยาพระเสด็จฯ
2465_40.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระตำรวจเอกพระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) กับศพคุณหญิงเชย…
2558-03-20 12-27-13_0382.jpg
เจ้าจอมมารดาอ่อน รัชกาลที่ 5 พิมพ์ในงานพระราชทาเพลิงพระศพ พระเจ้าพี่นางเธอ…
2558-03-21 19-41-10_0001.jpg

8.PDF
2558-04-04 12-17-50_1483.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล ณ…
2558-03-19 12-03-59_0028.jpg
พิมพ์ในงานพระบรมราชานุสรณ์
2558-04-03 12-22-10_1367.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี)
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2