เรียกดูรายการ (2 total)

img001.jpg
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์…
[ปกหน้า].jpg
พิมพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทาน ที่กรมศิลปากรนำไปทอดถวาย ณ วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2