เรียกดูรายการ (38 total)

แสดงปาฐกถา ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2511

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระชันษาครบ 5 รอบ 26 กันยายน 2511

175พระโพธิสัตว์.pdf
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในงานฉลองครบ 20 ปี ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ วันที่ 6 มีนาคม…

141คัมภีร์ลอีตเตอรี่.pdf

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511

112.pdf
จัดพิมพ์เนื่องในงานสมโภชต้นโพธศรีมหาโพธิ ประจำปีพุทธศักราช 2511

108.pdf

154.pdf

152.pdf

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2