เรียกดูรายการ (339 total)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71.pdf
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ…
2481_26.jpg
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ…
พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
มหาสุตโสม.pdf
หลวงวิจิตรวาทการ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต)…
ระเบียบการเกี่ยวกับโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ.pdf
ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ 4 สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์อรุณ วรพงศ์พิพัฒน์ ท.จ.ว. ณ…
2481_37.jpg
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 7 จังหวัด.pdf
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ แล กนิษฐดิษ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2481 ณ วัดยานนาวา
เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา.pdf
พระชัยปริญญา พิมพ์แจกในงานปลงศพ นางสิน พันธุ์สมบุญ ผู้มารดา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2481 ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2