เรียกดูรายการ (58 total)

CCF10042558_00000.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14.compressed.pdf
โอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 15.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ณ วัดยานนาวา…
2480_2.jpg
รายงานกรมศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช 2477 - 2478 - 2479.pdf
ภาคที่ 5 กองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ
2480_2.jpg
บัญชีหนังสือเรื่องต่าง ๆ มีจำหน่ายในกรมศิลปากร พ.ศ.2480.pdf
2480_4.JPG

2480_14.JPG
หิโตปเทศคำฉันท์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นายเหล็ง รัตนวิจิตร ณ วัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง ถนนสี่พระยา…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2