เรียกดูรายการ (9 total)

พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ…
ตำนานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ใหม่…
คำชี้แจง การสาธารณสุข.pdf
พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางทองคำ สารครพันธ์ ผู้มารดา พ.ศ. 2468
อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน.pdf
ok_โคลงเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2).pdf
แจกในการพระกฐินพระราชทาน จางวางโท หม่อมเจ้าชัชวลิต เลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก…
สมุดราชบุรี พ.ศ.2468.pdf
01.jpg
มหาอำมาตย์ตรีพระยาภรตราชา พิมพ์ช่วยในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงทองย้อย…
001.jpg
เจ้าภาพพิมพ์ในการบำเพ็ญกุศลเมื่อ จ่า พระยาประดินันทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสุน เสรฐภักดี)…
เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู.PDF
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2