เรียกดูรายการ (7 total)

โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บาญชีเรื่องหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณ ภาคที่ 1 แพนกบาฬี พ.ศ.2459.pdf
chaiyachad.pdf
kavee.pdf
001.jpg
ประไพ แลพระยาราชพินิจจัย (อุไทยวรรณ อมาตยกุล) พิมพ์แจกในการศพอำพัน มารดา พระพุทธศักราช 2453
001.jpg
พิมพ์แจกในงานศพหม่อมเอม ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2