เรียกดูรายการ (217 total)

ปัณหาขัดข้อง.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยยาศรีสุริโยภาส
จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านตอนที่ 1-3.pdf
พิมพ์แจกเป็นบรรณการ งานบำเพ็ญกุศล วันสวรรคตพระปิยมหาราช ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 23…

คำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
348034.pdf
มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธโภไคสวรรย์ พิมพ์ในงานศพ คุณหญิงจันทร์ พิพิธโภไคสวรรย์ จ,จ.…
สำเนารายงาร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสด็จประเทศอเมริกา พ.ศ. 2427.pdf
พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระนเรศน์วรฤทธิ์…
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
บาญชี สมาชิก แล กรรมสัมปาทิก.pdf
ok_โคลงเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.pdf
ตำราฟ้อนรำ.pdf
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2