เรียกดูรายการ (2 total)

ชำร่วยแลถวายพระในการนายพลตรี พระยาสิงหเสนี ทอดกฐิน วัดจักรวรรดิ์ราชาวาศ ปี พ.ศ. 2474
นวโกวาท.pdf
นวโกวาทหมายถึงโอวาทเพื่อผู้บวชใหม่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2