เรียกดูรายการ (22 total)

2484_31.JPG
พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68.pdf
ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ สมบุญ สิงหเสนี ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2481
956.jpg
2479_34.JPG
ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานพลิงศพ หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.…

ประชุมพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตและพระบรมราโชวาท.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลองอายุพระยาประชากิจกรจักร์ (ชุบ โอสถานนท์)…
2478_38.jpg
2478_15.jpg
2477_25.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2