เรียกดูรายการ (1 total)

1.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสงวน นพวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2503
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2