คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ , “คู่มือสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2),” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/17752.