คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม

Files

Citation

กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด and สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 14, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/14.