ความรู้ด้านการจัดการคลังสิ่งพิมพ์

Files

Citation

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด and สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “ความรู้ด้านการจัดการคลังสิ่งพิมพ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 26, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/12.