ข่าวห้องสมุด ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด, “ข่าวห้องสมุด ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2554,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 15, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/11583.