เรียกดูรายการ (38 total)

009ฉบับที่ 967 วันที่ 16 เมษายน 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 967 วันที่ 16 เมษายน 2456
001ฉบับที่ 959 วันที่ 3 เมษายน 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 959 วันที่ 3 เมษายน 2456
012ฉบับที่ 970 วันที่ 19 เมษายน 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 970 วันที่ 19 เมษายน 2456
016ฉบับที่ 974 วันที่ 24 เมษายน 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 974 วันที่ 24 เมษายน 2456
#6905.mp4
084ฉบับที่ 1042 วันที่ 13 กรกฎาคม 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1042 วันที่ 13 กรกฎาคม 2456
085ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 กรกฎาคม 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 กรกฎาคม 2456
086ฉบับที่ 1044 วันที่ 17 กรกฎาคม 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1044 วันที่ 17 กรกฎาคม 2456
091ฉบับที่ 1049 วันที่ 23 กรกฎาคม 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1049 วันที่ 23 กรกฎาคม 2456
093ฉบับที่ 1051 วันที่ 25 กรกฎาคม 2456.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1051 วันที่ 25 กรกฎาคม 2456
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2