Show Menu
ละคอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ละคอน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง.

ผู้แต่ง

กองการสังคีต กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2495

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย
อังกฤษ